မၿပီးဆံုးေသးေသာ ေျမာက္ဦးသမိုင္း - အာရကၡပုၾတ

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႔ေတာ္သည္ ရခိုင္တို႔၏ ဂုဏ္ေဆာင္ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ဦးေမြးဖြားသည့္ (၁၄၃၀) ျပည့္ႏွစ္မွသည္ က်ဆံုးသည့္ (၁၇၈၄) ခုႏွစ္အထိ ေကာင္းေမြ၊ ဆိုးေမြ မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ခ့ဲပါသည္။ ၿမိဳ႔သက္ အႏွစ္ငါးဆယ္အတြင္းတြင္ ရခိုင္သည္ လံုၿခံဳတိုးတက္ခ့ဲသည္။ တိုင္းျပည္လည္း အင္အားေကာင္းခ့ဲသည္။ အင္း၀ (ျမန္မာ)ကလည္း တန္းတူ ဆက္ဆံခ့ဲသည္။ မင္းႏွစ္ပါး တို႔သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ နတ္ေရကန္တြင္ ေတြ႔ဆံုခ့ဲသည္။

ဒုတိယႏွစ္ငါးဆယ္တြင္ ဘုရင္တို႔သည္ နန္းရ႐ွိေရးကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ခ့ဲၾကသည္။ တိုင္းျပည္လည္း နာခ့ဲ သည္။ အာဏာယစ္မူးလွ်င္ ျပည္သူနာသည္။ ဆိုးေမြမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

မင္းဘာဘုရင္ နန္းရသည့္ (၁၅၃၁) ခုႏွစ္မွစ၍ ရခိုင္သည္ အင္အားျပန္လည္စည္လာသည္သာမက အနီး၀န္းက်င္သို႔လည္း အင္အားျပဳႏိုင္ခ့ဲသည္။ ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္ ေ႐ႊေရာင္လည္း လႊမ္းခ့ဲသည္။ မင္းႏွင့္ အမတ္ ညီညြတ္ခ့ဲၾကသည္။ ျပည္သူတို႔လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေကာင္းကို လိုလားခ့ဲၾကသည္။ ဤသည္တို႔ မွာ ေျမာက္ဦး၏ ေကာင္းေမြမ်ားျဖစ္သည္။

ထိုကာလတြင္ ရခုိင္အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေသာ ေခတ္မီလက္နက္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ရခိုင္တပ္ႏွင့္ ထိုတပ္တို႔ကုိ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ခန္႔ခြဲႏိုင္ေသာ ဘုရင္ေကာင္းမ်ား၊ အမတ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ သူရဲေကာင္းမ်ား ႐ွိခ့ဲသည္။ ရခိုင္ပင္လယ္ျပင္ကို ရခိုင္တို႔ ပိုင္စိုးခ့ဲသည္။

(၁၆၃၈) ခုႏွစ္တြင္ နန္းလုတက္လာေသာ နရပတိကမူ အမတ္ေကာင္းတို႔ကို သုတ္သင္ခ့ဲသည္။ အာဏာကို တစ္ဦးတည္းခ်ဳပ္ကိုင္ခ့ဲသည္။ သူ၏ မင္းဆက္လက္ထက္ (၁၆၆၆)ခုတြင္ စစ္တေကာင္းက်ခ့ဲရသည္။ တဖန္ (၁၆၈၅) ခုမွ (၁၇၁၀) ျပည့္ႏွစ္အထိ ကိုယ္ရံေတာ္တို႔က မင္းမူၾကသျဖင့္ မင္းမတည္ ျပည္မရပ္ ျဖစ္ခ့ဲရသည္။ မလံုမၿခံဳ ျဖစ္ခ့ဲရသည္။ ဆိုးေမြသည္ ျပင္းထန္လွေပ၏။

(၁၇၁၀)ျပည့္ႏွစ္တြင္ နန္းတက္သည့္ ၀ိဇယမင္းသည္ လက္႐ံုးရည္ေကာင္းေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ညံ့ခ့ဲသည္။ နန္းတြင္းညီညြတ္မွဳလည္း ႐ွည္ၾကာမခံခ့ဲေခ်။ ၎လြန္ၿပီးေနာက္ နန္းရသူတို႔သည္ နန္းသက္ တိုၾကသည္။ နန္းသက္႐ွည္ မင္းႏွစ္ပါးမွာလည္း ပုန္ကန္မွဳကို ႏွိမ္နင္းရင္းသာ အခ်ိန္ကုန္ခ့ဲသည္။ ႏွလံုးရည္ ႐ွိေသာ အမတ္မ်ားမ႐ွိသျဖင့္ တိုင္းျပည္သည္ ပို၍ နစ္နာခ့ဲသည္။

ေျမာက္ဦးေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အင္အား႐ွိသူတို႔က နန္းလုတက္ၾကသည္။ အရာရာကို လက္႐ံုးျဖင့္သာ ေျဖ႐ွင္း ခ့ဲၾကသည္။ ျပႆနာမွာ မခ်ဳပ္ၿငိမ္းခ့ဲေခ်။ (၁၇၇၃) ခုတြင္ နန္းလု ဘုရင္ဓါးပိုင္ႀကီး စႏၵသုမနသည္ ပညာ႐ွိကို သုတ္သင္ခ့ဲသည္။ စစ္အင္အားကို ေလ်ာ့ခ်ခ့ဲသည္။ တိုင္းျပည္အင္အားလည္း ဆုတ္ယုတ္ခ့ဲသည္။ စႏၵသုမနသည္ နန္းသက္ေလးႏွစ္တြင္ နန္းကဆင္းေျပးေလရာ ဗိုလ္မင္းေအာင္စုန္က နန္းရေသာ္လည္း လက္႐ံုးရည္ကိုသာ သံုးခ့ဲသည္။

ဗိုလ္မင္းေအာင္စုန္ကို ဆက္ခံသူ မဟာသမၼတသည္ ပုန္ကန္မွဳတို႔ကို ဥာဏ္ျဖင့္ ေျဖ႐ွင္းခ့ဲသည္။ မၾကာမီ ပုန္ကန္သူတို႔သည္ ၎ထံ အေ၀းသစၥာခံၾကသည္။ ျပည္တြင္းညီညြတ္ရန္ကား မေ၀းေတာ့ေခ်။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အမရပူရက စစ္ခ်ီလာသည္။ ေျမာက္ဦးသည္ ျပည္တြင္းစစ္ကာလကို ျဖတ္သန္းခ့ဲသည့္အတြက္ အင္အားခ်ိနဲ႔ေနသည္။ အမရပူရတို႔အတြက္မူ အခြင့္ေကာင္းႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္တို႔က က်ဴးေက်ာ္သူကို ငံု႔မခံ၊ (၄၅) ရက္ၾကာ တိုင္ေအာင္ ခုခံခ့ဲၾကသည္။ မႏိုင္ေခ်၊ ျပည္သူတို႔သည္ သမိုင္းတြင္ မႀကံဳစဖူး စစ္၏ အနိဌာ႐ံုကို အျပည့္အ၀ ခံစားလိုက္ရသည္။

ေျမာက္ဦးက်ၿပီးေနာက္ ႐ွစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ ရခိုင္ဘုရင္ မဟာသမၼတကို ရန္သူတို႔က ဖမ္းရ သြားေလသည္။ ေျမာက္ဦးက်သည့္ေန႔ (၁၇၈၅)ခု ဇန္န၀ါရီလ (၂)ရက္ေန႔ဟု စစ္ႏိုင္သူတို႔၏ မွတ္တမ္းက ဆိုသည္။ ထိုကာလမွသည္ အဂၤလိပ္တို႔ ရခိုင္ကုိ သိမ္းယူသည့္ (၁၈၂၅)အထိသည္ကား ငရဲခန္းတမွ် ျဖစ္ သည္ဟု ေဒသခံမ်ားမွတ္တမ္းတို႔က ေဖာ္ျပၾကသည္။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႔ေတာ္၏ ဂုဏ္ကို အသက္ဆက္လိုသူတို႔ သည္ ေသပြဲ၀င္ရသည္က မ်ားခ့ဲသည္။ သို႔ရာတြင္ သူ႔ကၽြန္မခံလိုေသာ ဗိုလ္ဟာရီေဆြ၊ ဗိုလ္ခ်င္းပ်ံတို႔လို သူရဲေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္ခ့ဲသည္။

အဂၤလိပ္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ (၁၈၂၅) မွ (၁၉၄၈) ခုအတြင္းတြင္လည္း ေျမာက္ဦးသမိုင္းကို ျပန္ဆက္လိုသူ မ်ား ေပၚခ့ဲျပန္သည္။ မင္းသားႀကီး႐ီႊဗန္း၊ ၿမိဳ႔သူႀကီး ေအာင္ေက်ာ္စံ၊ ေဒး၀န္းႀကီး ေအာင္ေက်ာ္႐ွီ တို႔ႏွင့္ ေမာင္ေဖာ္ေအာင္တို႔လို အျခားေသာ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းဆာင္မ်ား ေပၚခ့ဲသည္။

အဂၤလိပ္သည္ နယ္ခ်ဲ႔ျဖစ္သည္။ ရခိုင္တုိ႔၏ နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရးသည္ ေဒသတစ္ခုတည္းကို ကြက္ကြက္ ကေလး မၾကည့္ခ့ဲ။ ရခိုင္ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသည္ ျမန္မာတစ္မ်ဳိးသားလံုး ႏိုးၾကားမွဳျဖင့္ ဘံုရန္သူ ကို ေတာ္လွန္ခ့ဲသည္။ ရခိုင္တို႔သည္ အဂၤလိပ္ကိုသာမဟုတ္ ဂ်ပန္ကိုလည္း ေတာ္လွန္ခ့ဲျပန္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ ငံ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အသက္စြန္႔ကာ ေတာ္လွန္ခ့ဲၾကသည္။ လြတ္လပ္လိုသူမ်ား ေပါင္းစည္းၾကသည္။ အနစ္နာခံၾကသည္။

နယ္ခ်ဲ႔ေတာ္လွန္သူမ်ားသည္ တန္းတူအခြင့္အေရးကို ေမွ်ာ္ကိုးခ့ဲၾကသည္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ အဂၤလိပ္တို႔ သာ ျမန္မာျပည္မွ ထြက္သြားၾကသည္။ စားပြဲ၀ိုင္းတြင္မူ တန္းတူ ထိုင္ခြင့္ မရခ့ဲေခ်။

တန္းတူညီတူရရန္ ဖဆပလ ေခတ္တြင္ ရတညတို႔သည္ ႀကိဳးစားခ့ဲၾကျပန္သည္။ (၁၉၆၂)ခုတြင္ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းလိုက္သျဖင့္ တန္းတူထိုင္ရမည့္ စားပြဲ၀ိုင္းသည္ လြင့္စဥ္သြားေလသည္။ မဆလ ေခတ္တြင္ ရခိုင္တို႔က ေျမာက္ဦးၿမိဳ႔ေတာ္အား တမ္းတျခင္းကို ပေဒသရာဇ္ေခတ္ကို လြမ္းၾကသည္။ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အမ်ဳိးသားေရးအျမင္႐ွိၾကသည္ဟု စြပ္စြဲၾကသည္။

ေတာတြင္းရခိုင္အင္အားစုတို႔ကလည္း ၀ါဒမွိဳင္းတြင္ ယစ္မူးခ့ဲၾကသည္။ ရခိုင္သမိုင္းကို ႐ွဳျမင္သူတို႔သည္ တစ္ဖက္သတ္က်ခ့ဲသည္။ ေျမာက္ဦးစိတ္ဓါတ္ကို ျမတ္ႏိုးသူမ်ားမွာ ႐ွိၿမဲ ႐ွိခ့ဲသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႔ေတာ္၏ ႀကီးက်ယ္ထြန္းကားမွဳကို ေဒသခံ ရခိုင္ျပည္သူကသာ ႀကိဳးပမ္း တည္ေဆာက္ခ့ဲၾကသည္။ တန္ခိုးႀကီးထြားပါသည္ဆိုသည့္ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္ စသည့္ နယ္ခ်ဲ႔တို႔ကမူ ရခိုင္တို႔ကို တိုးတက္လို၍ လာေရာက္အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲသည္ မဟုတ္ေခ်။ နယ္ခ်ဲ႔တြင္ စာနာစိတ္ဟူ၍ မ႐ွိေခ်။ နယ္ခ်ဲ႔က်ားသည္ နယ္ခ်ဲ႔ခံသားေကာင္ကို စားမည္သာ။

ရခိုင္တစ္ခြင္လံုးကို တိုးတက္စည္ပင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခ့ဲသည့္ ေျမာက္ဦး၏ ၀ိဥာဥ္သည္ ပုဂၢိဳလ္အေရးထက္ တိုင္းျပည္အေရးကိုသာ အဓိကထားေၾကာင္း ၿမိဳ႔တည္ဘုရင္က နမူနာေကာင္းျပခ့ဲသည္။ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္တို႔ကလည္း ဤ၀ိဥာဥ္ကို တန္ဖိုးထားခ့ဲၾကသည္။

ေျမာက္ဦးသမိုင္းသည္ ရခိုင္တို႔အဖို႔ မဟာသင္ခန္းစာႀကီး ျဖစ္သည္။ ေကာင္းသည္ကိုယူ၍ ဆုိးသည္ကို ပယ္ရန္သာ ႐ွိသည္။ ဤသို႔ျဖစ္၍ ေျမာက္ဦးသမိုင္းကား မၿပီးဆံုးေသးပါ။

အာရကၡပုၾတ

တိုးတက္ေရးသတင္းလႊာ အတြဲ(၃)၊ အမွတ္(၁)မွ-   

No comments:

Post a Comment