မုန္းပန္းရက္သူ - စံုတြဲ

၀၁။ သာသနာ့အမီြခံ
၀၂။ ကစၦပနဒီသို႔ ပန္ၾကားျခင္း
၀၃။ နတ္ျမစ္ပံုလႊာ
၀၄။ အလြမ္းရာသီ
၀၅။ လြမ္းမ်က္ရည္
၀၆။ ႐ြက္ႀကီြေတာက လြမ္းရသူ
၀၇။ ႐ိုးလွသႏာၱ
၀၈။ ငယ္ေပါင္း
၀၉။ မုန္းပန္းရက္သူ
၁၀။ နီရာေဟာင္း

ေက်းဇူး - ခုိင္ေက်ာ္လင္း

VCD Cover
၀၁။ အဘာႀကီး၀ါ၀ါ
၀၂။ ေက်းဇူး
၀၃။ စစ္ေတြသူ
၀၄။ ေဟာင္းအတိတ္က အျဖဴေရာင္
၀၅။ က်ေနာ့္ခ်စ္သူ မာဒရာ
၀၆။ ႏွင္း
၀၇။ ေတာ္၀င္ဒ႑ာရီ
၀၈။ ခ်စ္ကံမွား
၀၉။ တစ္ခန္းရပ္
၁၀။ ရခဲစိမ္

ရခိုင္သားေ၀ ရခိုင္သား - Group

၀၁။ ရခိုင္သားေ၀ ရခိုင္သား
၀၂။ အၿငိမ့္သီခ်င္း
၀၃။ အေထာင္တက္ႏွင့္ သာျခင္းကြက္
၀၄။ ေဇာ္သူေယာင္စကားႏွင့္ တီးကြက္
၀၅။ မာရယုႏြယ္ ရခိုင္ျပည္
၀၆။ သႀကၤန္ယိမ္း (က်ား)
၀၇။ သႀကၤန္ယိမ္း (မ)
၀၈။ စကၠရီကိုင္ - ရခိုင္လယ္သမား
၀၉။ ေျမာက္ဦးကိုေခၚမယ္

မုိး - Group

၀၁။ မိုး
၀၂။ ၾကင္ဖူးမွသိေရ
၀၃။ ျပန္လာလတ္ပါေမ
၀၄။ ေမတၱာအသဲပန္း
၀၅။ လက္ကမ္းဖိတ္ေခၚပါေရ
၀၆။ သတိရပါေရ သူငယ္ခ်င္း
၀၇။ ျမကၽြန္းသာ
၀၈။ အသဲျဖဴပါေရ ငယ္ခ်စ္ေခ်
၀၉။ သဇင္တုန္းလို႔ မုန္းဗ်ာယ္လား
၁၀။ လျခမ္းၿမီသို႔ ဖိတ္ေခၚပါယင့္
၁၁။ သူ႔ကိုတိြေက ေျပာလိုက္ပါ
၁၂။ ႐ႊင္႐ႊင္ၿပံဳးၿပံဳး တန္ေဆာင္မုန္း
၁၃။ အ႐ွံဳးသမား ရွာပံုေတာ္

တမ္းတပံုရိပ္ - ခိုင္ေက်ာ္လင္း

VCD Cover
၀၁။ တမ္းတပံုရိပ္
၀၂။ ဘိုင့္ဘိုင္
၀၃။ အီးျမအရိပ္
၀၄။ ဓေလ့ရခိုင္ ၀ါကၽြတ္တန္ေဆာင္တိုင္
၀၅။ တစ္ပြင့္ပန္း
၀၆။ အလြမ္းလိပ္ျပာ
၀၇။ ႐ွံဳးနိမ့္ျခင္း ဂႏၳ၀င္
၀၈။ မမ
၀၉။ လမင္းသက္သီ
၁၀။ နာ့စ္ ေမယု
၁၁။ ရာေမာင္သူ

ခ်စ္ကံေကာင္း - စံုတြဲ

Tape Cover
၀၁။ ခ်စ္ကံေကာင္း
၀၂။ ဓါတ္ျပားေဟာင္း
၀၃။ ဂစၦပနဒီ
၀၄။ ၀ါ၀ါခတ္လို႔
၀၅။ အလြမ္း
၀၆။ ဂုဏ္ျမင့္သူ
၀၇။ ေႏွာင္းအတိတ္က တကၠသိုလ္ၿမီ
၀၈။ အဂုမွ အလာ
၀၉။ ခါႏီြဆန္း
၁၀။ ၿမီကပ္ပင္ေသွ်

ပင္လယ္နားကလူ - ကိုခိုင္ေဇာ္

VCD Cover
၀၁။ မင္းေလ့ရခိုင္ ငါေလ့ရခိုင္
၀၂။ ရွင္သန္ျခင္း သီျခင္းသစ္
၀၃။ ရင္တြင္းျဖစ္
၀၄။ မိ႐ိုင္း
၀၅။ အၾကင္နာေတး
၀၆။ ေ႐ႊမ်က္ရည္
၀၇။ ညွိဳ႕
၀၈။ ေမွ်ာ္နီသူအလြမ္း
၀၉။ အဆိပ္သင့္ရင္ခြင္
၁၀။ ပင္လယ္နားကလူ

စိုင္လာထြန္းလီ လျခမ္းၿမီ - ဦးေက်ာ္လွ

၀၁။ စိုင္လာထြန္းလီ လျခမ္းၿမီ
၀၂။ လူငယ္စြမ္းအား
၀၃။ စပၸါယ္ကံုးလက္ေဆာင္ ပီးပါေမ
၀၄။ ႐ိုးရာသႀကၤန္
၀၅။ ေလာင္းကတ္ေမ
၀၆။ ျမဴးျမဴးၾကြၾကြ
၀၇။ ခ်စ္ေကေျပာပါ
၀၈။ ဆင္လုိ႔ ျပင္လို႔က
၀၉။ ကလိုက္ခ်င္ေရ
၁၀။ ႏီြဦးအားမာန္

ဆိုက္ေဘးရီးယား - ၀င္းကိုခိုင္

Tape Cover
၀၁။ ရီခမ္းငါး
၀၂။ ဆိုက္ေဘးရီးယား
၀၃။ ဆည္းဆာ
၀၄။ ရင္ကြဲနာ
၀၅။ ခရီးလားရီတံခြန္
၀၆။ စိတၱဇညဥ့္
၀၇။ အ၀ီးကခ်စ္သူ
၀၈။ သံသယႏွလံုးသား
၀၉။ ဆိုက္ေဘးရီးယား
၁၀။ ေဆာင္း

ျပန္တိြလိုက္ခ်င္ေရ - ရမၼာ၀တီစံ၀င္း

၀၁။ ခ်စ္ကတ္ေတ
၀၂။ ပု၀ါပါးေသွ် ႐ွက္လီဖို႔
၀၃။ ျပန္တိြလိုက္ခ်င္ေရ
၀၄။ ကၽြန္ေတာ္ဆိုေမ မရီးေသွ်က
၀၅။ သဲေသာင္ကမ္းက လြမ္းလို႔ေမွ်ာ္နီ
၀၆။ တစ္႐ြာသားအခ်စ္
၀၇။ ေ႐ႊမိုး႐ြာပါလီ
၀၈။ ကၽြန္းႀကီးရမၼာ
၀၉။ ေမအတြက္ေတးတစ္ပုဒ္
၁၀။ သစၥာရွင္မ ရတနာေဒ၀ီ